Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Interieuracademie Nederland BV.

Interieuracademie Nederland BV

H.o.d.n. Interieuracademie, statutair gevestigd te Doetinchem, aan de Gildenstraat 27, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78553520.

Klant

Een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Interieuracademie wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Opleidingen/trainingen

Alle door Interieuracademie aangeboden diensten op het gebied van opleidingen, cursussen, workshops.

Nrto Interieuracademie

Voor algemene voorwaarden gericht op de consumentenmarkt & open inschrijvingen, maken we gebruik van de algemene voorwaarden van het NRTO. Daarom verwijzen we je graag door naar de volgende pagina: Algemene voorwaarden NRTO consumentenmarkt
Volg je bij ons een opleiding via of namens een organisatie, dan verwijzen we je door naar de algemene voorwaarden van het NRTO gericht op zakelijke afnemers:
Algemene Voorwaarden NRTO Zakelijke Afnemers

2. Algemeen

 1. Gegeven voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Interieuracademie en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Interieuracademie, voor de uitvoering waarvan door Interieuracademie derden dienen te worden betrokken.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. In het geval deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Interieuracademie en klant, wordt klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

 4. Interieuracademie is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan klant. De gewijzigde versie van de voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten overeenkomst.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Interieuracademie en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 6. Indien Interieuracademie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Interieuracademie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Overeenkomst

 1. Gegeven voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Interieuracademie en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Interieuracademie, voor de uitvoering waarvan door Interieuracademie derden dienen te worden betrokken.

 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door inschrijving van een gehele opleiding en cursus. Aanmelding kan slechts geschieden door gebruikmaking van het inschrijfformulier/opleidingsovereenkomst. Slechts volledig ingevulde overeenkomsten worden in behandeling genomen. Men dient online akkoord te gaan bij inschrijving met de algemene voorwaarden. Dit akkoord is dat tevens van toepassing voor diegenen, die voor betaling van het lesgeld aansprakelijk zijn. Dit geldt ook voor de werkgever die voor één of meer werknemers een overeenkomst aangaat. De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van de overeenkomst door Interieuracademie aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt meegedeeld.
 3. Offertes en aanbiedingen van Interieuracademie zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot maximaal dertig 60 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van Interieuracademie door de klant wordt aanvaard, heeft Interieuracademie het recht binnen twee 2 werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.
   
 4. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 2.3, kunnen aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst alleen schriftelijk door Interieuracademie en de klant worden overeengekomen. Interieuracademie is ten alle tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten. Indien naar mening van Interieuracademie sprake is van een substantiële wijziging, zal zij de klant over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van Interieuracademie daartoe aanleiding geeft, zal Interieuracademie met de klant in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.
   
 5. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt Interieuracademie zich het recht voor om programma’s van opleidingen of cursussen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
   
 6. Interieuracademie behoudt zich het recht voor om door de klant tijdens een opleiding of cursus geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Interieuracademie aangeboden opleidingen of cursussen.

4. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen vrijgesteld van  BTW en luiden de prijzen in euro’s.

 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (dit is in principe voor de startdatum van de opleiding of cursus). Interieuracademie heeft het recht vooruitbetaling, en/of zekerheid voor betaling van de klant te verlangen.

 3. Alle betalingen door de klant aan Interieuracademie worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de klant.

 4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de klant naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. De Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Interieuracademie.

 6. Interieuracademie mag de prijzen voor diensten en/of producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

 7. In het geval Interieuracademie een prijsverhoging doorvoert binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst, en de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de klant gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval de klant niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 8. Interieuracademie behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of cursus wijzigt.

5. Uitvoering Diensten

 1. Interieuracademie voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Interieuracademie die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

 3. In het geval is overeengekomen dat de diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Interieuracademie steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

 4. In het geval Interieuracademie de dienst in fasen verleent, is Interieuracademie gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat de klant de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Klachten

 1. Aanmerkingen of klachten over diensten en/of producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende diensten en/of producten schriftelijk aan Interieuracademie kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Interieuracademie ter zake gebreken in de diensten en/of producten.

 2. De klacht dient schriftelijk tot 2 weken na levering van de betreffende dienst te worden ingediend. Om de klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij om in ieder geval de volgende zaken op te nemen op te nemen:

  • Uw naam, adres en woonplaats;

  • De datum waarop u uw schrijven verstuurt;

  • De dienst die u bij Interieuracademie heeft afgenomen, waarop uw klacht betrekking heeft;

  • De naam van de betrokken docent;

  • Een heldere omschrijving van uw klacht;

  • Eventuele voorafgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken.


Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. U kunt uw klacht sturen naar info@interieuracademie.nl. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.


U ontvangt binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Is uw klacht te complex om binnen deze termijn een antwoord te geven, dan stellen wij u hier vooraf schriftelijk op de hoogte. Wij geven daarbij de reden van de vertraging aan. Een mediator is in eerste instantie gericht om de klacht met partijen gezamenlijk op te lossen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan wordt er een bindende adviesprocedure ingezet. 

7. Aansprakelijkheid

 1. Interieuracademie is jegens de klant niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

   

 2. Interieuracademie is slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Interieuracademie in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

   

 3. Voor zover Interieuracademie, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Interieuracademie verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Interieuracademie in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Interieuracademie beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

   

 4. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Interieuracademie voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Interieuracademie zelf.

   

 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Interieuracademie een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

8. E-learning cursus

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning cursus,opleiding of training (= een opleiding of training die door Interieuracademie aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan Interieuracademie de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.

   

 2. De door Interieuracademie aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Interieuracademie.

   

 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

9. Verklaring van deelname

 1. Indien u minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond, kunt u op verzoek een verklaring van deelname ontvangen. Indien u minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond en alle opdrachten voldoende heeft afgerond ontvangt u een certificaat.

10. Examens

 1. Voor sommige opleidingen geldt dat ze kunnen worden afgesloten
  met een examen. Dit staat vermeld bij de desbetreffende opleidingen.
  Het examengeld is bij het lesgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld. Om een diploma te ontvangen moet u minimaal 80% van de lessen hebben bijgewoond, alle portfolio opdrachten voldoende hebben afgerond en het examen met een voldoende hebben afgesloten.

11. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging

 1. Annulering voor aanvang van de eerste lesdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of cursus geschiedt per e-mail: info@interieuracademie.nl 

 2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de eerste lesdag kan kosteloos geschieden.

   

 3. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is de klant verplicht 50% van het lesgeld te vergoeden.

   

 4. Indien de opleiding na de geplande startdatum wordt geannuleerd, wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht, vermeerderd met de tot dan aantal gegeven lessen.

   

 5. Het wegblijven bij een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen of beëindigen van een opleiding.

 6. In alle gevallen kan – na toestemming van Interieuracademie – een vervanger worden gestuurd.

   

 7. In geval van een (ter beoordeling van Interieuracademie) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of cursus, behoudt Interieuracademie zich het recht voor de betreffende opleiding of cursus te laten vervallen cq niet door te laten gaan.

   

 8. Zowel Interieuracademie als de klant hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

   

 9. Beide Partijen mogen de overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden in het geval de andere partij surseance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, de onderneming van de andere partij wordt of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval de andere partij niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

   

 10. Indien er een restitutie moet plaatsvinden zal het bedrag binnen 3 weken worden teruggestort.

12. Auteursrecht

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Interieuracademie of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, brochures, ontwerpen, afbeeldingen, projectmateriaal, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.

   

 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Interieuracademie ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interieuracademie niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten en/of de (resultaten van de) diensten te verwijderen of te wijzigen.

   

 3. Interieuracademie doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

   

 4. De klant is aan Interieuracademie per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 7.500,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

   

 5. Daarnaast heeft Interieuracademie het recht de in artikel 5 lid 2 bedoelde identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Interieuracademie aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de klant.

   

 6. In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de diensten, producten en/of content toekomen aan licentiegevers van Interieuracademie, zal de klant mogelijk licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de diensten en/of producten te kunnen gebruiken. Indien de klant dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Interieuracademie toe.

13. Verwerking (persoons)gegevens

 1.  De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan Interieuracademie verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Interieuracademie. Deze gegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of cursussen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Interieuracademie. De Klant en Interieuracademie zullen zich houden aan de op grond van de wet bescherming persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. Interieuracademie zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de klant geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Interieuracademie partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

   

 2. Geschillen tussen Interieuracademie en de klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Interieuracademie.

   

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.