Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Interieuracademie Nederland BV

Betreft: Interieuracademie

Website: www.interieuracademie.nl

Contact: info@interieuracademie.nl

Tel.nr. 0314-368619

 

Gegevensverzameling

Interieuracademie Nederland BV verzamelt gegevens van deelnemers om de diensten optimaal te kunnen verlenen en gebruikt deze alleen voor het uitvoeren van de betreffende opdracht. Alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de diensten worden verzameld. Deelnemers vullen een inschrijfformulier in en geven daarbij aan dat ze akkoord gaan met de opleidingsbepalingen en leveren daarmee zelf de gegevens aan. De gegevens worden bewaard conform de termijnen die in het iso handboek vermeld staan en de wettelijke bepalingen. Opleidingsinformatie van de deelnemer wordt bewaard voor het historisch overzicht en om later nog van dienst te kunnen zijn bij verlies van bijvoorbeeld een diploma of certificaat.

 

Toegang tot gegevens

Een verzoek tot toegang van gegevens moet schriftelijk (brief / mail) ingediend worden bij de desbetreffende medewerker en zal altijd eerst met de kwaliteitsmanager worden overlegd. Inzicht in de informatie kan door een uitdraai van de aanwezige gegevens ter beschikking te stellen of op kantoor de gegevens in te zien die door een medewerker getoond worden. Op het verzoek moet binnen een week gereageerd worden en binnen een maand afgehandeld. Een deelnemer heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens die we vast hebben gelegd.

 

Dataportabiliteit

Data uit onze bronnen worden in een Excel format aangeleverd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht op basis van fair use. Alle data die we van een deelnemer of medewerker hebben vallen onder deze regeling.

 

Recht op vergetelheid

Dit recht is van toepassing op alle gegevens behalve die waarvoor we bewaarplicht hebben. De bewaartermijnen zijn in ons Kwaliteitshandboek opgenomen.
Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden. We zorgen dat hier binnen een maand na ontvangst aan wordt voldaan. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht op basis van fair use.

 

Derden

Gegevens van deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of doorgegeven aan derden. Alleen daar waar het wettelijk verplicht is (belastingdienst / uwv / verzekeraars) staan we gegevens af aan derden.

 

Recht op rectificatie

Deelnemers hebben recht op rectificatie van persoonlijke gegevens. Beoordelingen van werkstukken e.d. vallen hier niet onder.

 

Recht op beperking van de verwerking

Deelnemers hebben recht op beperking van verwerking.

 

Recht op bezwaar

Deelnemers hebben recht op bezwaar tegen het verwerken van hun gegevens. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat we niet in staat zijn de gevraagde diensten te verlenen. Daar waar het wettelijk verplicht is zullen we aangeven welke gegevens we verplicht aan moeten leveren aan welke partij.

 

Beveiliging

De persoonsgegevens zijn voldoende beveiligd, zowel fysiek als digitaal. De toegang tot het gebouw en de data zijn zodanig beveiligd dat dit gewaarborgd is.

 

Medewerkers

Medewerkers en docenten / trainers ontvangen een overeenkomst waarin een geheimhoudingsverklaring is opgenomen met betrekking tot alle gegevens die ze ontvangen om de dienst uit te kunnen oefenen.

 

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 

Datalek

Bij een mogelijk datalek worden de betreffende instanties zoals het UWV en indien nodig de Autoriteit Personeelsgegevens geïnformeerd.

 

Beeldrecht

Beelden (in welke vorm van ook) gemaakt in de les mogen niet zonder toestemming van betrokkenen gemaakt, gedeeld of gebruikt worden. Video opnames of streaming via Zoom/WatsApp en dergelijke zijn alleen toegestaan met toestemming en in overleg met de docent. Andere deelnemers mogen alleen in beeld gebracht worden na overleg en met toestemming van betrokkenen.