Algemene voorwaarden

OPLEIDINGSBEPALING
van de DOC Nederland BV afdeling Interieuracademie

DEFINITIES
DOC Nederland B.V. – vestiging.
Waar in onze opleidingsbepalingen wordt gesproken over Interieuracademie dient hieronder te worden verstaan de rechtspersoon waarbinnen de lokale vestiging van Interieuracademie haar activiteiten uitoefent.

AANMELDING

Aanmelding kan slechts geschieden door gebruikmaking van de bijgevoegde overeenkomst of via het inschrijfformulier op de website. Slechts volledig ingevulde overeenkomsten worden in behandeling genomen. De overeenkomst dient te worden ondertekend of online akkoord gegeven. Dit akkoord is dat tevens van toepassing voor diegenen, die voor betaling van het lesgeld aansprakelijk zijn. Dit geldt ook voor de werkgever die voor één of meer werknemers een overeenkomst aangaat. De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van de overeenkomst door Interieuracademie aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt meegedeeld.

OPLEIDINGSDUUR EN OPZEGGING
Men verbindt zich bij de inschrijving voor de gehele opleiding. Voor opleidingen geldt de volgende annuleringsregeling. Indien de opleiding/training na de geplande startdatum wordt geannuleerd, is de prijs van het aantal gegeven colleges (lessen) verschuldigd, vermeerderd met een opzegvergoeding van 35% over de totale prijs. De totaal verschuldigde kosten zullen niet hoger zijn dan die van de totale prijs. Het wegblijven bij een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen of beëindigen van een opleiding. Bij annulering binnen 14 dagen na verzending van de uitnodiging en het lesrooster worden geen kosten in rekening gebracht. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt, ook als het bedrijf het contract sluit. Bij annulering meer dan 14 dagen na verzending van de uitnodiging wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering na de geplande startdatum hanteren wij eerder genoemde regeling. De opdrachtgever heeft het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de opleiding plaats te laten nemen in overleg met Interieuracademie. Opzegging dient schriftelijk per brief of E-mail te geschieden. De overeenkomst wordt te allen tijde onmiddellijk ontbonden bij het overlijden van de deelnemer. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.

BETALING LESGELD
Het lesgeld dient vooruit te worden betaald; ineens of in termijnen. Hiervoor ontvangt u facturen. Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich tot Interieuracademie wenden met het verzoek om een betalingsregeling. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, per brief of E-mail, te worden ingediend. Indien Interieuracademie met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk overeengekomen. Bij een betalingsregeling worden de termijnbedragen van de opleiding aangehouden.

Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals kosten door renteverlies, incasso-, gerechts-, en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de inschrijver. Interieuracademie heeft tevens het recht om de toegang tot de lessen te ontzeggen en het certificaat te onthouden.

BOEKEN
De literatuurlijst staat op de website van Interieuracademie.

GEHEIMHOUDING
Klik hier voor alle informatie met betrekking tot vertrouwelijk omgaan met informatie.

VOORTGANG OPLEIDINGEN
Bij uitstel van de docent (sterfte/ziekte/overmacht) zullen we ten alle tijden een vervanger zoeken. Als een les niet door kan gaan gaan we in overleg voor een inhaaldatum

VAKANTIES
De vakanties lopen zoveel mogelijk parallel met de regionale, door de overheid vastgestelde, schoolvakanties.

STUDIEGIDS/ WEBSITE
Tot de overeenkomst behoort ook datgene, wat in de studiegids en op de website staat vermeld bij de door u gekozen opleiding.

AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHT
Van het door Interieuracademie verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interieuracademie. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

VERKLARING VAN DEELNAME
Indien u minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond, kunt u op verzoek een verklaring van deelname ontvangen.

EXAMENS
De opleidingen zijn merendeels gericht op erkende examens.
Het examengeld is niet bij het lesgeld inbegrepen.

ALGEMEEN
– Voor lesadressen, lestijden en lesgelden dient u de prijslijst en / of de website te raadplegen.
– Wij houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen m.b.t. de gegevens in de studiegids, prijslijst en website.
– De studieleiding houdt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, een opleiding te annuleren.

KLACHTEN

Iedere klacht wordt in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon daarvoor is dhr. R. Nij Bijvank.
klachten worden binnen vastgestelde termijn afgehandeld. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen gestelde termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. DOC Nederland zal altijd in overleg gaan om binnen 4 weken tot een gezamenlijke oplossing te komen. Indien DOC Nederland de klacht gegrond acht is zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht, conform het ISO handboek. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien de deelnemer niet akkoord gaat met de geboden oplossing kan schriftelijk de bemiddeling van de Geschillencommissie, in persoon van Arjo BV, worden ingeroepen. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. U wordt aangeraden een kopie van de correspondentie die over de klacht in gevoerd, bij deze brief in te sluiten. Het adres is: DOC Nederland BV T.a.v. Geschillencommissie, Gildenstraat 27, 7005 BL Doetinchem. De geschillencommissie zal binnen 4 weken uitsluitsel geven.

Interieuracademie erkent je talent!
Ontwerp door: Kracht Concept & Creatie | Ontwikkeld door Designers at Work | Copyright 2022

Hulp nodig?

Bel: 0314 368619 of

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.